Translate This Page ( Dịch trang này >>> )

 DỊCH VỤ HẬU MÃI :

1.Mục đích :

Thực hiện kỹ thuật theo yêu câu của khách hàng  và hậu mãi...

2. Phạm vi ;

Thủ tục được áp dụng cho tất cả các sản phẩm ...

3.Tránh nhiệm :

Luôn luôn giám sát thực hiện ...(  Kinh nghiêm + Chuyên môn  + Chất lượng =  Hiệu quả. 

 

Make a Free Website with Yola.